PGD Obrežje

»
Prostovoljno gasilsko društvo Obrežje so krajani ustanovili 10.1.1926 v takratni vaški gostilni pri Kolariču, za požarni okoliš naselij Obrežje, Jesenice, Nova vas, Podgračeno, Ribnica, Bregansko selo in Rajec. Društvo je ustanovljeno kot gasilska četa znotraj župe Brežice. Takoj po ustanovitvi je društvo pričelo zbirati finančna sredstva za nakup gasilske opreme.
V ta namen je bila leta 1926 prirejena prva gasilska vrtna veselica v našem kraju. Od takrat se tradicionalno izvaja vsako leto. Z zbranimi sredstvi iz veselic, prispevkov krajanov ter posojil, so leta 1928 kupili prvo motorno brizgalno Konrad Rosenbauer 500 l/min s kompletom gasilnih cevi in armatur. Istega leta so kupili voz na konjsko vprego, prirejen za prevoz gasilcev in motorne brizgalne z opremo. Konjsko vprego je zagotavljala družina Pangrčič iz Obrežja. Prav tako pa je na njihovem dvorišču leta 1928 zgrajena prva lesena orodjarna.

Po nabavi motorne brizgalne z opremo so člani takoj pričeli z usposabljanji. Plodove usposabljanja so dokazovali pri gašenju požarov ter na gasilskih tekmovanjih v Sloveniji in sosednji Hrvaški. Dosegali so odlične rezultate, kar dokazujejo številne diplome. Med drugo svetovno vojno je društvo delovalo moteno, vendar je svoje naloge izpolnjevalo. Zaradi prepovedi so se seje izvajale tajno, v domovih članov, ali ob večjih opravkih na polju.

Po drugi svetovni vojni je društvo delovalo v okviru Okrajne gasilske zveze Krško in je bilo razvrščeno kot nosilno gasilsko društvo v Gasilskem sektorju Obrežje, v katerem so delovala tudi gasilska društva Velika Dolina, Cerina in Sobenja vas. Takrat so se začele sanje o izgradnji gasilskega doma. Leta 1949 je bil zgrajen prvi zidani gasilski dom, ki je bil zaradi gradnje avtoceste Ljubljana – Obrežje leta 1955 porušen. Istočasno se je pričel graditi nov gasilski dom na danes obstoječi lokaciji. Po ustanovitvi Občinske gasilske zveze Brežice prav tako leta 1955, se je društvo hitro razvijalo ter pridobilo veliko članov. Svoje delo je nadaljevalo kot nosilno gasilsko društvo Gasilskega sektorja Obrežje.

Na proslavi 30. obletnice ustanovitve 1956. leta je novi gasilski dom predan v uporabo. Pričela so se masovna strokovna usposabljanja, na katerih je sodelovalo veliko naših članov. Izkazala se je potreba za gasilskim vozilom in tako je leta 1963 Občinska gasilska zveza Brežice predala društvu v uporabo orodno gasilsko vozilo GV-1 Zastava, za prevoz devetih gasilcev in motorne brizgalne z opremo. Takrat je društvo postalo mobilno, kar je omogočalo hitrejši prihod na požarišča, kot tudi na tekmovanja. Leta 1966 na proslavi 40. obletnice ustanovitve, društvo prevzame novo motorno brizgalno Zupan-Wolkswagen 800 l/min ter razvije prvi društveni prapor.

Po letu 1966 se prične z urejevanjem dvorišča gasilskega doma. Zasadijo se drevesa, zgrajena je ograja, betoniran je dostop do garaže in plato pred garažo. V začetku sedemdesetih let se v društvo pričnejo vpisovati članice in večje število mladine. Leta 1976 društvo proslavlja 50. obletnico ustanovitve in dan gasilcev Občinske gasilske zveze Brežice z velikim svečanim mimohodom gasilcev in tehnike Gasilskih društev Občinske gasilske zveze Brežice ter sosednjih Občinskih gasilskih zvez in Vatrogasnih saveza iz Republike Hrvaške. Ob tej priložnosti je društvo prevzelo novo gasilsko vozilo z cisterno GVC-16/24 TAM 5500DG s kompletom gasilne opreme za gašenje z vodo in peno. V dogovoru z Gasilskim društvom Velika Dolina se leta 1978 iz društvenega požarnega okoliša izloči naselje Rajec in se vključi v požarni okoliš Gasilskega društva Velika Dolina. Leta 1979 je društvo s pomočjo Občinske gasilske zveze Brežice zamenjalo GV-1 Zastava z novim GV-1 TAM 80 ter nabavilo novo motorno brizgalno Rosenbauer 800 l/min. Poveljniško vozilo PV-1 JEEP Mahindra društvo prevzame leta 1980 ob IX Kongresu gasilcev Slovenije, ko je to vozilo vodilo svečani mimohod.

Pobratenje z Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Zaprešiče je obeležilo 1981. leto, naše sodelovanje pa traja vsa leta do danes. V začetku osemdesetih se je pojavila potreba po razširitvi gasilskega doma. Gasilski dom je dograjen in obnovljen, ob njem pa so zgrajeni pomožni objekti. Svečani prevzem dograjenega in obnovljenega gasilskega doma, pomožnih objektov in gasilskega vozila z cisterno GVC-16/50 TAM 110 T10 s kompletom gasilne opreme je izveden ob proslavi 60. obletnice ustanovitve 1986. leta. Društvo je aktivno sodelovalo v osamosvojitvi Republike Slovenije, kajti člani društva so zaradi napada JLA izvlekli gasilno tehniko in opremo na rezervni položaj ter izvedli intervencije gašenja gorečih vozil na barikadi na Obrežju pod mostom. Vzdrževali smo tudi edino radijsko zvezo s štabom TO v Brežicah, o premikih sil JLA na hitri cesti iz smeri Zagreba proti Republiki Sloveniji. Samostojnost Republike Slovenije je v naš požarni okoliš prinesla velike spremembe. Zgrajena sta dva mejna prehoda in nič več ni tako kot je bilo. Del požarnega okoliša med Breganskim selom (po osamosvijitvi preimenovanim v Slovenska vas) in Žakovskim bukovjem nam je postal nedosegljiv skozi slovensko ozemlje. Zaradi novo sprejete zakonodaje se Gasilsko društvo Obrežje preimenuje v Prostovoljno gasilsko društvo Obrežje.

Operativno komunikacijski center društva in sektorja je zgrajen in opremljen leta 1995. Leta 1996 na proslavi 70. obletnice ustanovitve društvo razvije nov prapor ter prevzame vozilo za prevoz moštva GVM-1. Zaradi velike požarne obremenitve sektorja Obrežje sporazumno pride do delitve sektorja tako, da je PGD Obrežje ostalo nosilno društvo Požarnega sektorja Obrežje, v katerem deluje tudi PGD Velika Dolina. Pobratenje z Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Hrašće je obeležilo leto 1999, naše sodelovanje pa poteka vse do današnjih dni. Prehod v novo tisočletje je društvo dočakalo z željo in potrebo po zamenjavi gasilskega vozila z cisterno GVC-16/24 TAM 5500DG. Leta 2002, Gasilska zveza Brežice na svečanosti preda v uporabo novo sodobno gasilsko vozilo z cisterno GVC-24/50 MAN 18-286 s kompletom gasilne in reševalne opreme, opremljeno za gašenje z vodo, peno in bioversalom. S strokovnimi usposabljanji članov gasilske enote v enoti, na Gasilski zvezi Brežice in v Izobraževalnem centru Ig pri Ljubljani, pridobiva društvo v svoje vrste kvaliteten kader. Zavedajoč se vse zahtevnejših nalog operativne gasilske enote , društvo nabavlja osebno zaščitno opremo po tipizaciji.

Gasilsko tekmovanje »Gasilske igre brez meja« društvo tradicionalno organizira od 2003. Leta, ob tradicionalni gasilski vrtni veselici. Leta 2004 društvo prične z ureditvijo pisarne v kleti gasilskega doma. Istega leta nabavlja novo računalniško opremo za pisarno in Operativno komunikacijski center. Leta 2005 društvo prične z deli dograditve gasilskega doma, prekrivanja strehe gasilskega doma in pomožnega objekta ter ureditvijo dvorišča. Istega leta društvo z lastnimi sredstvi zamenja dotrajano gasilsko vozilo s cisterno TAM 110 T10 za mlajši TAM 130 T10. Dograjen in obnovljen gasilski dom, pomožni objekt in novourejeno dvorišče je svečano prevzeto v uporabo ob Florjanovem, leta 2006.

Proslava 80. obletnice ustanovitve in dan gasilcev Gasilske zveze Brežice s svečanim mimohodom gasilcev iz Gasilske zveze Brežice, Vatrogasnog saveza grada Samobora, Vatrogasnog saveza grada Svete Nedjelje i Vatrogasnog saveza grada Zagreba organiziramo junija 2006. V letu 2007 smo v veliki dvorani uredili večnamenski prostor za zabavo in rekracijo članov. Klubski prostor smo predali namenu v začetku leta 2009.

Prostovoljno gasilsko društvo Obrežje je ponosno na dobro sodelovanje z Gasilsko zvezo Brežice, Upravo za zaščito in reševanje – Izpostavo Brežice, pobratenimi DVD Zaprešić in Hrašče, sosednjim PGD Velika Dolina, Cerina in Brežice, PGE Krško, sosednjimi DVD Bregana, Samobor, Otok, Klokočevac, Krajevno skupnostjo Jesenice na Dolenjskem in Osnovno šolo Velika Dolina.

Vodstvo PGD Obrežje

Punkcionarja:  
Predsednik
Poveljnik
Darko leskovec
Sandi Bratoš
Upravni odbor:  
Predsednik
Poveljnik
Namestnik predsednika
Podpredsednik
Namestnik poveljnika
Podpoveljnik
Tajnik
Blagajnik
Predstavnik mladine
Predstavnik članic
Predstavnik veteranov
Darko Leskovec
Sandi Bratoš
Renata Starčevič
Vanja Ilič
Matej Frigelj
Zoran Gajski
Marko Hribar
Nataša Frigelj
Nadine Delić
Stanka Žokalj
Franc Povh
Poveljstvo:  
Poveljnik
Namestnik poveljnika
Podpoveljnik
Pomočnik poveljnika za naprave za zaščito dihal
Pomočnik poveljnika za prvo pomoč
Pomočnik poveljnika za radijske zveze
Orodjar
Glavni strojnik
Sandi Bratoš
Matej Frigelj
Zoran Gajski
Peter Plejič
Marko Zobarič
Petar Milaković
Ivan Prahin
Robert Novoselič
Nadzorni odbor:  
Predsednik
Član
Član
Tilen Terihaj
Roman Žokalj
Ivan Prosenik
Disciplinska komisija:  
Predsednik
Član
Član
Nadomestni član
Nadomestni član
Ciril Pangrčič
Igor Milakovič
Matej Zobarič
Stanislav Povh
Marjan Budič
Ostale funkcije:  
Informatik
Gospodar
Preporščak
Denis Stupar
Marin Ribičić
Peter Plejič
Zastopnik PGD Obrežje:  Darko Leskovec, predsednik
Telefon Telefon