Sprejeta uredba o DPN za območje HE Mokrice

objava: 28.Avgust 2013

Vlada RS je na četrtkovi seji sprejela Uredbo o državnem prostorskem načrtu za območje HE Mokrice. Vlada se je seznanila tudi s trenutno finančno konstrukcijo projekta, ki izhaja iz Elaborata razmejitve financiranja infrastrukture na HE Mokrice in nalaga Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, da, v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor, do 15. 10. 2013 seznani vlado z rešitvami za prilagoditev finančne konstrukcije glede na možnosti virov financiranja izključno javne infrastrukture iz proračuna RS.
Prav tako je vlada naložila Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, da pripravi strokovne podlage za izvedbo ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti Dobove in Rigonc in za renaturacijo izlivnega odseka reke Sotle.

S tem DPN so načrtovane:

• Hidroelektrarna Mokrice (v nadaljnjem besedilu: hidroelektrarna) z jezovno zgradbo, akumulacijskim bazenom, visokovodno-energetskimi nasipi, drenažnimi kanali in drugimi pripadajočimi ureditvami (transformator, stikališče, prelivni objekt, odlagališča za sedimente, poglabljanje struge),
• priključni daljnovod za vključitev hidroelektrarne v omrežje,
• prehod za vodne organizme in drstišča,
• ureditve za zavarovanje brežin na območju bazena,
• ureditve za reguliranje globine podzemne vode in zaščito pred njenimi vplivi,
• ureditve izlivnih delov pritokov Save,
• ureditve za zagotavljanje poplavne varnosti objektov in naselij Mihalovec, Loče in Rigonce,
• dostopi do vode za namakanje, zajem požarne vode, za zaščito in reševanje ter rekreacijo,
• protierozijska zaščita na območjih zunaj bazena,
• splavnica ob jezovni zgradbi in rečni pristanišči,
• vzhodna obvoznica Brežic,
• ureditev športnorekreacijskega območja Grič,
• ureditev športnorekreacijskega območja Mostec,
• ureditev območja za rekreacijo pri Prilipski mrtvici,
• ureditve državne kolesarske povezave ter lokalnih kolesarskih povezav na območju državnega prostorskega načrta,
• ter ureditev nadomestnih habitatov in mirnih območij ter druge ureditve za ohranjanje narave.

Sprejem uredbe bo omogočil takojšen pristop k projektiranju, pridobivanju gradbenega dovoljenja in nato k izvedbi ureditev. To pa pomeni tudi spodbudo za gradbeništvo oz. oživljanje gospodarske rasti.

Vir: MzIP


Preberite tudi...

»
17   November
Komunala uporabnike obvešča, da bo 20.11. med 9.in 12. potekala akcija zbiranja nevarnih odpadkov.
Preberi več
»
13   Oktober
Uradna predaja ureditve ob R675 bo potekala v petek,15. oktobra 2021, ob 11.00 na naslovu Obrežje 6,
Preberi več
»
04   Oktober
Od ponedeljka, 4. do petka 8. oktobra poteka akcija zbiranja starega papirja pri OŠ Velika Dolina.
Preberi več
»
02   Julij
Zahvala vsem, ki so sodelovali v programu Srečanje pri Kalinu 2021.
Preberi več
»
03   Junij
28. maja 2021 je minister za notranje zadeve Aleš Hojs, obiskal brežiško občino
Preberi več
»
20   Maj
»
13   Marec
Obveščamo vse uporabnike storitev ZD Brežice o urniku testiranj, v tednu med 15. in 20 marcem 2021.
Preberi več
»
06   Januar
Prejeli smo vabilo in obvestilo KUD Mokriške vrane
Preberi več
»
23   December
Preberi več
»
07   Julij
Tudi letos je potekalo 6. Srečanje pri Kalinu, 1. julija 2020, na meji med Hrvaško in Slovenijo.
Preberi več
Telefon Telefon