Pripombe na Odlok o proračunu Občine Brežice

objava: 26.Februar 2015

 
Datum: 25.02.2015
Številka: -R/15

Občina Brežice
Urad župana - g. Ivan Molan
Občinska uprava
Občinski svet Občine Brežice


Zadeva: Pripombe na Odlok o proračunu Občine Brežice za 2015

V skladu s sprejetim planom komunalne infrastrukture KS Jesenice na Dol. za leto 2015 želimo ponovno izpostaviti dve prioritetni investiciji v naši KS, ki sta v postopkih priprave dokumentacije, saj je pričetek del načrtovan že več let, in sicer:

1. sanacija in ureditev večnamenskega doma Jesenice na Dol.,
2. pridobivanje dokumentacije in izgradnja pločnika MP Slovenska vas - Kalin in Kalin - Obrežje (cca 1000 m). Investicija je uvrščena v plan investicij že v letu 2003, za izdelavo dokumentacije pa so pridobljena sredstva iz Sklada za razvoj podeželja.


V Odloku o proračunu Občine Brežice za leto 2015 predlagamo spremembe v sledečih postavkah na področju komunalne infrastrukture:

1. Postavka 7785 − sanacija in ureditev večnamenskega doma Jesenice − se predvidi v višini 100.000,00 eur in se uvrsti v NRP za naslednje obdobje, s tem pa se tudi sredstva za dokončanje investicije prenesejo v naslednja leta.

Obrazložitev:
Stavba in zemljišče sta odkupljena, KS Jesenice na Dol. je uredila lastniška razmerja. Stavbo tvorita dva objekta različnih letnic gradnje. Starejši del stavbe je bil zgrajen leta 1960 (salonitna streha in azbestne stene!). S planiranim posegom bi pridobili večnamenski dom za potrebe krajanov, ker sedaj nimamo ustreznega prostora. Za predvidene posege je bilo v letu 2010 pridobljeno prvo gradbeno dovoljenje. V letu 2014 smo iz predvidenih sredstev proračuna in lastnih sredstev pridobili novo dokumentacijo in gradbeno dovoljenje, porušili smo »stari del objekta« in izvedli skupaj z Občino Brežice investicijo do 2. gradbene faze: zgrajen je novi del objekta, sanirana meteorna kanalizacija in na obstoječem delu stavbe zamenjano stavbno pohištvo.

V naslednji fazi, v letu 2015, pa je nujno potrebno: sanirati in zgraditi streho v celoti, vgraditi stavbno pohištvo in sanirati notranjost večnamenske dvorane, ki je zaradi številnih poplav in vlage neuporabna, ter urediti kotlovnico, saj je sedaj celoten objekt brez ogrevanja. Problem vlage je posebno izražen in je nujno potrebno sanirati tlak in zidove, ki so popolnoma uničeni zaradi izlivov meteorne vode v klet.

Upoštevajoč načelo gospodarnosti smo v svetu KS zavzeli stališče, da moramo nadaljevati investicijo do te faze, da se zaščitijo že obnovljeni deli in zmanjšajo novi negativni vplivi ali škoda na objektu.

2. Postavka 7976 − pridobivanje dokumentacije (odkup zemljišč) in izgradnja pločnika MP Slovenska vas in Kalin - Obrežje − se ponovno uvrsti v Proračun Občine Brežice v postavko 130229006. Predvidijo se sredstva, ki so zadostna za začetek del in se investicija uvrsti v NRP, poišče se tudi možnost pridobivanja sredstev na razpisih.

Obrazložitev:
Projekt za omenjeni pločnik se je pričel izdelovati v letu 2003. V letu 2008 sta bil na projektu izgradnje pločnika Kalin - Obrežje izdelana samo geodetski posnetek in parcelacija. V letu 2009 je Občina pričela z odkupi zemljišč. V letih 2008 in 2009 je ostalo neporabljenih cca 40.000 eur zardi upočasnjenega vodenja projekta. V letu 2011 so bila predvidena le še sredstva v višini 2.000 eur.

Posebej želimo opozoriti, da je predmetni pločnik ob republiški cesti, po kateri poteka promet med dvema mejnima prehodoma – MMP Obrežje in meddržavnim MP Slovenska vas, kar pomeni veliko število osebnih in tovornih vozil. V določenih obdobjih so prometne razmere zelo kritične, predvsem za šoloobvezne otroke, a tudi za ostale krajane. Republiška cesta je hkrati koridor za vse uporabnike iz sosednje države »za promet brez vinjet« in je tudi iz tega naslova prometno obremenjena.

3. Postavka 7976 − pridobivanje dokumentacije (odkup zemljišč) in izgradnja pločnika v naseljih Ribnica in Podgračeno

Obrazložitev:
Velja obrazložitev kot v točki 2. o prometni obremenitvi na R 675, odsek Čatež - MP Slovenska vas.
Vzdrževalec CGP je v preteklem letu posebno opozoril vse lastnike objektov v naselju Ribnica o potrebi reševanja problema meteorne kanalizacije, ki mora potekati sočasno s projektom pločnika oz. iskanjem celovite rešitve.

4. V postavki kanalizacija se predvidi izgradnja določenih odsekov sekundarne kanalizacije v strnjenih delih naselij, ki se lahko priključijo na primarni vod in ČN Obrežje (naselje Jesenice - Žaga, del Nove vasi, Slovenska vas).

Obrazložitev:
Čistilna naprava Obrežje deluje v zmanjšani kapaciteti, kar je neracionalno in zato je potrebno odseke v strnjenih delih naselja priključiti na izgrajeni oz. obstoječi sistem.

5. Stališče do postavke 7466 − odstranitev objektov v PC Slovenska vas v višini 80.000 eur

Obrazložitev:
Glede na dobro poznavanje razmer v Slovenski vasi in dejstev, da tudi sami kot lokalna skupnost poskušamo prisluhniti problemom in razmeram v PTC Slovenska vas, menimo, da je investiranje v rušenje objektov neracionalno, da so v PTC druge prioritete: dostopna cesta, vhod v PTC, ureditev zemljišč, vzdrževanje hortikulture, infrastrukture ter pomoč podjetnikom. Prostorov in poslovnih objektov, ki so primerni za vzpostavitev podjetniškega inkubatorja, je dovolj v objektih, ki niso v uporabi in bi jim bilo potrebno dati novo vsebino. V kolikor pa obstaja poslovni interes za predmetno zemljišče, obstajajo tudi mehanizmi, da zainteresirani investitor prevzame stroške rušenja objektov.

V upanju, da boste preučili naše pripombe na Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2015 in vključili zgoraj navedene investicije, ki imajo prioriteto pred številnimi drugimi programi in investicijami v Krajevni skupnosti Jesenice na Dol.,

Vas lepo pozdravljamo.


Pred. Sveta KS Jesenice na Dol.

Bogdan Palovšnik l.r.
Preberite tudi...

»
26   Julij
V nedeljo, 23. julija, smo skupaj društva in KS pripravili »proščeje« in kulturni program.
Preberi več
»
12   Maj
Vljudno vas vabimo na pogovor z Ireno Komočar in Ano v četrtek, 18. maja 2023.
Preberi več
»
06   April
Vljudno vas vabimo na pogovor z dr. Majo Pezdirc v četrtek, 13.04.2023, v avli OŠ Velika Dolina.
Preberi več
»
04   April
OŠ Velika Dolina organizira akcijo zbiranja starega papirja od 3. do 7. aprila 2023.
Preberi več
»
10   Februar
Vabimo Vas na Dolinske pogovore z Natašo Jenuš v četrtek 16. februarja 2023 ob 17. uri.
Preberi več
»
06   Januar
Vljudno vas vabimo na pogovor z Ivanom Bogovčičem v četrtek, 12.01.2023, v avli OŠ Velika Dolina.
Preberi več
»
17   Oktober
Poziv za vložitev kandidatur za člane svetov krajevnih skupnosti na lokalnih volitvah.
Preberi več
»
12   Oktober
Vabimo vas na delavnico temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED, 14.10 ob 18.uri v PGD Obrežje.
Preberi več
»
14   September
Vabimo zainteresirano javnost na javni posvet, ki bo v torek, 20.09.2022 ob 17. uri v PGD Obrežje.
Preberi več
»
28   Julij
Obujanje tradicije, dobrodelnost in druženje so besede, ki so zaznamovale konec tedna v KS Jesenice.
Preberi več
Telefon Telefon