Odgovori podjetja Komunala

objava: 24.Maj 2016

ZADEVA: PROBLEMATIKA V KS JESENICE NA DOLENJSKEM- odgovori na vprašanja zbora občanov
 
1.Problematika obveščanja ob neskladnih vzorcih pitne vode – obveščanje uporabnikov
 
V skladu z odločili Pravilnika o pitni vodi (Ur.l.RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15) v primerih potencialnih vplivov na skladnost pitne vode obveščamo uporabnike na naslednje načine:
 
Vzrok za obveščanje
Časovna opredelitev
Obvezni načini obveščanja
Obveščanje v primeru omejitve (prekuhavanje) ali prepovedi uporabe pitne vode
Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v dveh urah (obvešča se vsak dan do preklica)


lokalni radio-Veseljak, Radio Aktual
predstavnik krajevne skupnosti, oglasne deske
obveščanje preko spletnih strani JP Komunala Brežice d.o.o. in Občine Brežice

Na začetku in ob preklicu veljavnosti ukrepa, a najkasneje v 24 urah od začetka oz. preklica ukrepa


Aplikacija http://www.npv.si/ (obveščanje Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), Zdravstveni inšpektorat RS (ZIRS), Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH)              
V skladu s spremembo Pravilnika o pitni vodi iz leta 2015 (Ur.l.RS 74/15), je obvezno obveščanje preko lokalnega radia, spletnih strani ter preko spletne aplikacije Nacionalni inštitut za javno zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS ter Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Vendar smo v javnem podjetju Komunala Brežice d.o.o. sklenili, da ohranimo tudi obveščanje predstavnika krajevne skupnosti, pomembne objekte (šole, vrtci, domi starejših občanov, gostinske objekte ….) ter obveščanje prebivalcev na oglasnih deskah. Načine obveščanja smo tudi letos občanom posredovali v februarskem Posavskem Oglasniku ter pri februarski položnici, kot to veleva Pravilnik o pitni vodi.
Želje občanov bomo upoštevali in jih bomo v bodoče v primerih omejitve ali prepovedi rabe pitne vode v primeru neskladnosti, kakor tudi o prenehanju ukrepov, pisno obvestili s pomočjo pošte ob rednem raznašanju pošte.
 
2. problemu izlivanja tlačnega kanalizacijskega voda pri objektu ga. Anice Rubinič , Obrežje,
ki se zgodi, ob vsakem večjem nalivu že več let, izlije se vsa kanalizacija na zemljišču in vrtu.
Komunala obveščena in so potekali številni ogledi, ampak problem še vedo izražen ob nalivu,
 

Komunala Brežice se že pet let ukvarja z raziskavo vdora meteornih voda v fekalne kanale na območju kanalizacije Obrežje. Vdor meteornih voda v kanalizacije smo do letos lahko preverjali samo ob padavinah in odkrili smo večje vdore meteornih voda:
         Slika 1 -  Vdor potoka skozi revizijske jaške v kanalizacijo pri Slovenski vasi 11. Krak smo izločili iz omrežja (črna črtkana črta) in naredili novo prevezavo
         Slika 2 - Na Obrežju 8, je po starem kanalu iz vojašnice dotekala v kanalizacijo Bregana. Kanal smo trajno zamašili (rdeč krog).
         Slika 3 - Priklop kanala v Novi vasi (rdeče puščice) v katerega so speljane odpadne vode od h.št. 48 do 55 in meteorne vode iz ceste. Ta odsek se rešuje v sklopu razbremenitve črpališča pri gospodarskem terminalu (GTO). Trenutno se pripravlja projektna dokumentacija in pridobiva gradbeno dovoljenje za izdelavo povezovalne kanalizacije (zelene puščice). S tem kanalom bodo vse odpadne vode iz Rajca, Velike doline in Male doline preusmerjene v jašek pri h.št. Novi vasi 21, ki gravitacijsko poteka do č.n. Obrežje. Tako se bo izločil velik delež meteornih voda iz prej omenjenih naselij in meteorne vode iz kraka v Novi vasi. 
Raziskovali smo možnost priklopa oz. razbremenitve kanala v stari kanal, ki gre na čistilno v Samobor vendar je zaradi slabega stanja kanala in njihove državne direktive izvedba nemogoča – pogovor z g. Antonijem Širanovičem – vodja odvajanja odpadnih voda za Samobor.
V planu odkrivanja nedovoljenih priklopov meteorne vode bomo z napravo za ustvarjanje dima preverjali priključke in tako izločali meteorne vode iz sistema.
 
 Slika 1                                                                                                                                                Slika 2

Slika 3
[Priklop mešanega kanala na fekalni kanal, skupaj z meteorno vodo iz cest in dvorišč]
 

3. Azbestno cementne cevi na vodovodnem sistemu Mokrice
 
Skupna dolžina javnega vodovoda na vodovodnem sistemu Mokrice znaša 57.631,49 m, od tega je azbestno cementnih (salonitnih) cevovodov 2.636,10 m.
Zamenjava azbestno cementnih cevi spada pod investicijsko vzdrževanje, katerega financira lastnik – Občina Brežice in ne vzdrževalec vodovoda Komunala Brežice d.o.o., ki izvaja le redno vzdrževanje vodovodnih sistemov. Podatki o dolžinah in stanju vodovodnih azbestno cementnih cevovodov katere bi bilo treba obnoviti oziroma zamenjati s sprejemljivimi materiali so bili posredovani lastniku vodovodnega omrežja Občini Brežice. Obnova in zamenjava azbestno cementnih vodovodov se bo izvajala v skladu s planom investicij in razpoložljivimi proračunskimi sredstvi Občine Brežice. Za točne informacije o planiranem letu zamenjave na območju vodovodnega sistema Mokrice se obrnite na Občino Brežice.
 
4..Tlačne razmere na vodovodnem omrežju v naselju Jesenice na Dolenjskem
 
Tlačne razmere v naselju Jesenice na Dolenjskem so bile preverjene z meritvami. Izvedle so se 3 meritve tlaka z manometrom Braukmann na treh lokacijah. Meritve so pokazale, da je tlak na območju naselja Jesenice na Dolenjskem od 5,7 do 6,1 bar, tako o slabem tlaku na javnem vodovodnem omrežju ne moremo govoriti.
Možno je, da so tlačne razmere slabše na katerih individualnih vodovodnih priključkih, za kar so lahko različni vzroki, na primer polovično odprti ventili, zamašene cevi ali vodomeri, okvare na vodovodnih priključkih (voda pronica v podzemlje in se ne pojavi na površini zemlje)….
Predlagamo, da se navede objekte, kjer imajo uporabniki manjše tlake, tako da se te težave lahko reši individualno.
 
5..Predlog za postavitev koša za smeti pred naseljem Podgračeno (Drobnolesje)
6.Predlog, da se postavijo koši za smeti na javno razsvetljavo
 

Od 1. junija 2016 bo v skladu s koncesijsko pogodbo na območju občine Brežice med ostalim za praznjenje koškov skrbela Komunala Brežice. Vse, kar je v povezavi s postavitvijo koškov, je v domeni Občine Brežice (g. David Flajnik).
 
7..Opozorilo,  da  se v zabojnik za odpadke iz pokopališča, tedensko odlagajo različne smeti od kosovnih odpadkov pa dalje
 
Predlagamo odstranitev 5 m3 zabojnika in zamenjava za manjšega s pokrovom (npr. 1100L) in mogoče enega za BIO odpad.
 
8..Prevoz/pobiranje  smeti v naselju Slovenska vas od mosta do Filipača – zelo ozka JP
 
V 2. odstavku 22. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brežice (Ur. l. RS, št. 53/2009 s spremembami, v nadaljevanju Odlok) je med ostalim navedeno, da mora biti dovozna pot do prevzemnega mesta za komunalne odpadke urejena tako, da je omogočen neposreden in nemoten dostop s specialnimi komunalnimi vozili v dnevnem času, v vseh vremenskih razmerah in mora prenesti osne obremenitve posebnega komunalnega vozila.
Za rešitev te težave obstajata dve rešitvi:
-KS dovoli dostop (kljub temu da je znak, da je za tovornjake prepovedano), vendar poda izjavo, da se strinja, da Komunala dostopa do uporabnikov po omenjeni poti in da ne odgovarja za morebitne poškodbe poti
-uporabniki v skladu z zgoraj omenjenim Odlokom pred odvozom dostavijo zabojnike na dogovorjeno mesto odvoza.
 

 


Preberite tudi...

»
26   Julij
V nedeljo, 23. julija, smo skupaj društva in KS pripravili »proščeje« in kulturni program.
Preberi več
»
12   Maj
Vljudno vas vabimo na pogovor z Ireno Komočar in Ano v četrtek, 18. maja 2023.
Preberi več
»
06   April
Vljudno vas vabimo na pogovor z dr. Majo Pezdirc v četrtek, 13.04.2023, v avli OŠ Velika Dolina.
Preberi več
»
04   April
OŠ Velika Dolina organizira akcijo zbiranja starega papirja od 3. do 7. aprila 2023.
Preberi več
»
10   Februar
Vabimo Vas na Dolinske pogovore z Natašo Jenuš v četrtek 16. februarja 2023 ob 17. uri.
Preberi več
»
06   Januar
Vljudno vas vabimo na pogovor z Ivanom Bogovčičem v četrtek, 12.01.2023, v avli OŠ Velika Dolina.
Preberi več
»
17   Oktober
Poziv za vložitev kandidatur za člane svetov krajevnih skupnosti na lokalnih volitvah.
Preberi več
»
12   Oktober
Vabimo vas na delavnico temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED, 14.10 ob 18.uri v PGD Obrežje.
Preberi več
»
14   September
Vabimo zainteresirano javnost na javni posvet, ki bo v torek, 20.09.2022 ob 17. uri v PGD Obrežje.
Preberi več
»
28   Julij
Obujanje tradicije, dobrodelnost in druženje so besede, ki so zaznamovale konec tedna v KS Jesenice.
Preberi več
Telefon Telefon