Javna razgrnitev

objava: 30.Avgust 2019

 

Številka:  3504-2/2018
Datum:    29.07.2019


 ZADEVA: Obvestilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta za občino Brežice za širitev con (SDOPN 3)

 

Občina Brežice kot pripravljavec prostorskega akta obvešča javnost, da bo javno razgrnila:

-        dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta za območje občine Brežice za potrebe razvoja con (v nadaljevanju: SDOPN3)

Občina Brežice je leta 2014 sprejela novodobni prostorski dokument, t.j. občinski prostorski načrt (v nadaljevanju OPN), ki ga je spremenila in dopolnila v letu 2016 in kasneje še v letu 2018. Konec leta 2017 smo pripravili strokovno podlago v kateri smo naredili preveritev smiselnosti širitve poslovnih con na območju občine Brežice. Strokovna podlaga je pokazala, da je smiselno pristopiti k zagotovitvi dodatnih razvojnih površin obrtne cone Dobova, in da je potrebno zagotoviti primerno cestno povezavo obstoječe poslovne cone Slovenska vas z obstoječim cestnim omrežjem. Na osnovi rezultatov strokovne podlage smo pristopili k spremembam in dopolnitvam OPN.

Sledila je priprava osnutka SDOPN3, kateri je bil nosilcem urejanja prostora prvič posredovan v oktobru 2018 z namenom, da bi le-ti posredovali usmeritve iz svojih delovnih področij; t.j. prva mnenja. Zaradi večjih površin, ki se jim spreminja namenska raba, in na podlagi Uredbe o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje (Ur. list RS, št. 9/09) smo na akt pridobili Odločbo Ministrstva za okolje in prostor o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje št. 35409-351/2018/10 dne 29.11.2018. Sledila je priprava okoljskega poročila in pridobitev mnenja o ustreznosti okoljskega poročila in sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje št. 35409-351/2018/16 dne 12.06.2019.

S strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarsko in prehrano smo pridobili prvo mnenje št. 352-1/2006/148 z dne 12.10.2018 iz katerega izhaja, da sta širitvi stavbnih zemljišč za pristojno ministrstvo nesprejemljivi, saj ima občina zadostne površine nepozidanih zemljišč. V nadaljevanju ministrstvo navaja, da bosta predlagani širitvi stavbnih zemljišč sprejemljivi, če bo občina uravnotežila bilančno stanje nepozidanih stavbnih zemljišč. Zaradi prihajajoče davčne politike glede obdavčitve nepozidanih stavbnih zemljišč in zaradi navedb ministrstva za kmetijstvo smo pristopili k vračanju stavbnih zemljišč v primarno rabo (sprememba iz stavbnega v kmetijsko zemljišče) na zahodnem delu naselja Obrežje nad PC Slovenska vas (pogovorno zaselek »Koreja«).

Seznam zemljišč, ki se jim spreminja namenska raba, je objavljen na spletu in javno razgrnjen.

V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost možnost podaje pripomb in predlogov oziroma ima javnost možnost, da poda izjavo o strinjanju s spremembo in dopolnitvijo. Pripombodajalci iz javne razgrnitve bodo bili s stališči do pripomb obveščeni po zaključku javne razgrnitve. Stališča do pripomb mora predhodno potrditi in sprejeti Občinski svet Občine Brežice.  

Kraj in čas javne razgrnitve

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka SDOPN3 bo trajala od 02. septembra 2019 do vključno 02. oktobra 2019.

Ogled celotnega dopolnjenega osnutka SDOPN3 je možen v času uradnih ur:

- v prostorih Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice – Oddelek za prostor

- v prostorskih Krajevne skupnosti Dobova

- v prostorih Krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem

- na spletnem portalu PISO - http://www.geoprostor.net/PisoPortal/


Kraj in čas javne obravnave

Javna obravnava bo potekala v prostorih Mestne hiše Brežice v prvem nadstropju dne 18. september 2019 (sreda) ob 17. uri, katero bo vodil Oddelek za prostor Občine Brežice v sodelovanju z izdelovalcem prostorskega akta – podjetje URBI Ljubljana.

Način in rok za podajanje pripomb in mnenj

Vsi zainteresirani posamezniki, organi in organizacije lahko na razgrnjen osnutek podajo pripombe in predloge ali izrazijo strinjanje z razgrnjenim dokumentom.

Pripombe in predloge se lahko poda:

·     pisno na obrazcu na Občini Brežice, Oddelek za prostor, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice ali KS Jesenice na Dolenjskem ali KS Dobova

·     pisno na obrazcu, ki je objavljen na internetni strani http://www.brezice.si, in sicer po pošti na naslov Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice ali na elektronski naslov obcina.brezice@brezice.si,

·     pisno ali ustno na zapisnik na javni obravnavi;

Rok za oddajo pripomb in predlogov k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku je vključno do 02.10.2019.

 
 Ivan Molan
 Župan

 

 

 


Preberite tudi...

»
07   Julij
Tudi letos je potekalo 6. Srečanje pri Kalinu, 1. julija 2020, na meji med Hrvaško in Slovenijo.
Preberi več
»
03   Julij
»
03   Julij
V prostorih KS je 17.junija potekal sestanek o postopkih in pričetku gradnje HE Mokrice.
Preberi več
»
17   Junij
Obveščamo vas, da v OŠ Velika Dolina do četrtka, 18.6. zbirajo stari papir. Vključimo se!
Preberi več
»
14   Junij
Fotografija Ključne besede: razgled, poletje, narava, vreme, barve
Preberi več
»
27   Maj
Preberi več
»
24   April
23. aprila praznuje 102 leti naša najstarejša krajanka Amalija Mohorčič.
Preberi več
»
02   April
Akcija šivanja zaščitnih mask za vsako družino.
Preberi več
»
24   Marec
Da se boste v času izolacije kaj nasmejali, objavljamo na spletu tudi pustne novice.
Preberi več
»
17   Marec
Vabimo vas... Literarni/fotografski/likovni natečaj
Preberi več
Telefon Telefon