Pripombe na Odlok o proračunu Občine Brežice

objava: 05.Januar 2016

Datum: 21.12.2015
Številka:  -R/15

Občina Brežice
Urad župana - g. Ivan Molan
Občinska uprava
Občinski svet Občine Brežice


Zadeva: Pripombe na Odlok o proračunu Občine Brežice za 2016 in Odlok o proračunu Občine Brežice za 2017.

V skladu s sprejetim večletnim planom komunalne infrastrukture KS Jesenice na Dol. za leto 2016 in 2017 želimo ponovno izpostaviti štiri prioritetne investicije v naši KS, ki so v postopkih priprave dokumentacije, saj je pričetek del načrtovan že več kot deset let, in sicer:

1. dokončanje investicije - sanacija in ureditev večnamenskega doma Jesenice na Dol.;

2. pridobivanje dokumentacije in izgradnja pločnika MP Slovenska vas - Kalin in Kalin - Obrežje (cca 1000 m).
Investicija je uvrščena v plan investicij že v letu 2003, za izdelavo dokumentacije pa so pridobljena sredstva iz Sklada za razvoj podeželja in v večjem delu je Občina Brežice odkupila zemljišča;

3. pridobivanje dokumentacije in odkup zemljišč ter izgradnja pločnika in pripadajoče infrastrukture (meteorna in fekalna kanalizacija) v naseljih Ribnica in Podgračeno ob R 675;

4. dokončno asfaltiranje JP 525 062 - odsek Slovenska vas (most – Filipač
).


V Odloku o proračunu Občine Brežice za leto 2016 in 2017 predlagamo dopolnitve ali spremembe v sledečih postavkah na področju komunalne infrastrukture:

1. Postavka 7785 − sanacija in ureditev večnamenskega doma Jesenice – v letu 2016 in 2017 so predvidene postavke v višini 85.000 eur

Obrazložitev –kronologija:
Stavba in zemljišče sta odkupljena, KS Jesenice na Dol. je uredila lastniška razmerja. Stavbo tvorita dva objekta različnih letnic gradnje. Starejši del stavbe je bil zgrajen leta 1960 (salonitna streha in azbestne stene!). S planiranim posegom bi pridobili večnamenski dom za potrebe krajanov, ker sedaj nimamo ustreznega prostora. Za predvidene posege je bilo v letu 2010 pridobljeno prvo gradbeno dovoljenje. V letu 2014 smo iz predvidenih sredstev proračuna in lastnih sredstev pridobili novo dokumentacijo in gradbeno dovoljenje, porušili smo »stari del objekta« in izvedli skupaj z Občino Brežice investicijo do 2. gradbene faze: zgrajen je novi del objekta, sanirana meteorna kanalizacija in na obstoječem delu stavbe zamenjano stavbno pohištvo.
V letu 2015 je izgrajena nova streha in zamenjana kritina v celoti, dobavljeno stavbno pohištvo, porušene predele stene v kleti, izgrajeno stopnišče v večnamensko dvorano in izveden priključek na kanalizacijo.

V naslednji fazi, v letu 2016, pa je nujno potrebno prioritetno: rešiti probleme statike na nosilih stebrih v kleti, dokončati postavitev vseh inštalacij (elektro in strojne), vgraditi preostalo stavbno pohištvo in sanirati notranjost večnamenske dvorane, ter urediti ogrevanje oz. kotlovnico, saj je sedaj celoten objekt že drugo leto brez ogrevanja.

Upoštevajoč načelo gospodarnosti smo v svetu KS zavzeli stališče, da moramo nadaljevati investicijo do te faze, da se zaščitijo že obnovljeni deli in zmanjšajo novi negativni vplivi ali škoda na objektu.


2. Postavka 7976 − pridobivanje dokumentacije (odkup zemljišč) in izgradnja pločnika MP Slovenska vas in Kalin - Obrežje − se ponovno uvrsti v Proračun Občine Brežice v postavko 130229006. Predvidijo se sredstva, ki so zadostna za začetek del in se investicija uvrsti v NRP, poišče se tudi možnost pridobivanja sredstev na razpisih.

Obrazložitev:
Projekt za omenjeni pločnik se je pričel izdelovati v letu 2003. V letu 2008 sta bil na projektu izgradnje pločnika Kalin - Obrežje izdelana samo geodetski posnetek in parcelacija. V letu 2009 je Občina pričela z odkupi zemljišč. V letih 2008 in 2009 je ostalo neporabljenih cca 40.000 eur zardi upočasnjenega vodenja projekta. V letu 2011 so bila predvidena le še sredstva v višini 2.000 eur.

Posebej želimo opozoriti, da je predmetni pločnik ob republiški cesti, po kateri poteka promet med dvema mejnima prehodoma – MMP Obrežje in meddržavnim MP Slovenska vas, kar pomeni veliko število osebnih in tovornih vozil. V določenih obdobjih so prometne razmere zelo kritične, predvsem za šoloobvezne otroke, a tudi za ostale krajane. Republiška cesta je hkrati koridor za vse uporabnike iz sosednje države »za promet brez vinjet« in je tudi iz tega naslova prometno obremenjena.

3. Postavka 7976 − pridobivanje dokumentacije (odkup zemljišč) in izgradnja pločnika v naseljih Ribnica in Podgračeno

Obrazložitev:
Velja obrazložitev kot v točki 2. o prometni obremenitvi na R 675, odsek Čatež - MP Slovenska vas.
Vzdrževalec CGP je v letu 2014 posebno opozoril vse lastnike objektov v naselju Ribnica o potrebi reševanja problema meteorne kanalizacije, ki mora potekati sočasno s projektom pločnika oz. iskanjem celovite rešitve.

4. Dokončno asfaltiranje JP 525 062 na odseku v Slovenski vasi (most – Filipač)


Obrazložitev:
Na tem odseku je dobrih 120 metrov še neasfaltiranih. Cesta je slabo vzdrževana. Cesto poleg krajanov, lastnikov vikendov in kmetijskih zemljišč uporablja tudi obmejna policija za nadzor meje. Problematika je stara že dobrih 18 let.


5. V postavki kanalizacija se predvidi izgradnja določenih odsekov sekundarne kanalizacije v strnjenih delih naselij, ki se lahko priključijo na primarni vod in ČN Obrežje (naselje Jesenice - Žaga, del Nove vasi, Slovenska vas).

Obrazložitev:
Čistilna naprava Obrežje deluje v zmanjšani kapaciteti, kar je neracionalno in zato je potrebno odseke v strnjenih delih naselja priključiti na izgrajeni oz. obstoječi sistem.

6. v delu proračuna,1603 Komunalna dejavnost - ki obravnava oskrbo z pitno vodo se uvrsti postavka- zamenjava salonitnih cevi v naseljih: Jesenice, Obrežje in Nova vas

Obrazložitev:
Vodovod je prevzet v upravljanje s pogodbo v letu 1995 in je v pogodbi o prevzemu zapisana obveznost, da se v obdobju desetih let od prevzema zamenjajo obstoječe salonitne cevi v dolžini cca 5 km. V omenjenih naseljih so številne okvare zaradi zelo starih in neuporabnih salonitnih cevi.OD prevzema je poteklo že dvajset let in krajani pričakujejo sanacijo sistema.7. v postavki gospodarstvo 1402 pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti ni predvidenih sredstev za gospodarsko cono Slovenska vas.

Obrazložitev:
Stališča smo, da je potrebno enakovredno obravnavati in razvijati vse nove in obstoječe gospodarske cone v Občini Brežice. Objekti in infrastruktura v nekdanjem vojaškem območju sta iz leta 1960 in so potrebni obnove in investicijskih vlaganj, če želimo vzpostaviti razvojno naravnano podjetniško okolje in zadržati številna delovna mesta v tej coni.

V upanju, da boste preučili naše pripombe na Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2016 in 2017 ter vključili zgoraj navedene investicije in predloge, ki imajo prioriteto pred številnimi drugimi programi in investicijami v Krajevni skupnosti Jesenice na Dol.,

Vas lepo pozdravljamo.

Pred. Sveta KS Jesenice na Dol.
Bogdan Palovšnik l.r.


Preberite tudi...

»
26   Julij
V nedeljo, 23. julija, smo skupaj društva in KS pripravili »proščeje« in kulturni program.
Preberi več
»
12   Maj
Vljudno vas vabimo na pogovor z Ireno Komočar in Ano v četrtek, 18. maja 2023.
Preberi več
»
06   April
Vljudno vas vabimo na pogovor z dr. Majo Pezdirc v četrtek, 13.04.2023, v avli OŠ Velika Dolina.
Preberi več
»
04   April
OŠ Velika Dolina organizira akcijo zbiranja starega papirja od 3. do 7. aprila 2023.
Preberi več
»
10   Februar
Vabimo Vas na Dolinske pogovore z Natašo Jenuš v četrtek 16. februarja 2023 ob 17. uri.
Preberi več
»
06   Januar
Vljudno vas vabimo na pogovor z Ivanom Bogovčičem v četrtek, 12.01.2023, v avli OŠ Velika Dolina.
Preberi več
»
17   Oktober
Poziv za vložitev kandidatur za člane svetov krajevnih skupnosti na lokalnih volitvah.
Preberi več
»
12   Oktober
Vabimo vas na delavnico temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED, 14.10 ob 18.uri v PGD Obrežje.
Preberi več
»
14   September
Vabimo zainteresirano javnost na javni posvet, ki bo v torek, 20.09.2022 ob 17. uri v PGD Obrežje.
Preberi več
»
28   Julij
Obujanje tradicije, dobrodelnost in druženje so besede, ki so zaznamovale konec tedna v KS Jesenice.
Preberi več
Telefon Telefon